{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Om aantuigings of vermoede van seksuele misbruik te ondersoek is ‘n baie  komplekse en sensitiewe saak weens die erns van die aantuiging sowel as die wetlike implikasie daarvan. Daar is ‘n paar belangrike aspekte wat gekonsidereer moet word wanneer ‘n forensiese assesering vir jou kind oorweeg word.

Forensiese asseserings in gevalle van beweerde seksuele misbruik is ‘n gespesialiseerde veld waarin slegs ‘n paar privaat praktisyns opgelei is.  Ouers en betekenisvolle volwassenes in ‘n kind se wereld is gereeld onder ‘n wanindruk dat enige terapeut, maatskaplike werker en/of sielkundige hierdie tipe asseserings kan doen wat suksesvolle vervolgeng in gedrang kan stel en kan veroorsaak dat die kind her ge-evalueer moet word wat sekondere trauma vir die kind sowel as die betrokke ouers tot gevolg kan he. Dit is belangrik dat die assesering aan die internasionale standaard en wetlike vereistes voldoen. 

In die geval waar daar aantuigings gemaak word rondom seksuele misbruik, maak hierdie praktyk van ‘n ondersoek proses gebruik wat deur beide literatuur en navorsing  sowel as ‘n objektiewe en wetlik gesonde proses ondersteun word.  Ons rol in hierdie proses is om op ‘n objektiewe basis feite te kry en werk van die ingangspunt dat daar verskeie moontlike verklarings vir die kind se gedrag of onthulling kan wees en dat alle moontlike hipotese getoets moet word.

Dievolgende vrae moet in ag geneem word in die besluit om die kind vir ‘n forensiese assesering te stuur: 

 

Eerstens: Wat is ‘n forensiese assesering? 

‘n Forensiese assesering of evaluering word deur spesialiste in die veld van seksuele misbruik en deur forensiese onderhoudsvoering gedoen wanneer daar ‘n vermoede of aantuiging  is dat ‘n kind misbruik word.  Die doel van ‘n forensiese ondersoek is om ‘n omvattende, neutrale en objektiewe ondersoek te loots om die feite te bekom en die hof te ondersteun in die bepaling of ‘n kriminele oortreding wel gepleeg is.

 

Die internasionale standaard vir ‘n forensiese assesering:

Internasionale forensiese literatuur identifiseer vier verskillende modelle waarin forensiese ondersoeke gevoer kan word waarvan die omvattende model aanbeveel word.  Hierdie model onderstuen die gebruik van kollaterale wat deel vorm van ‘n omvattende proses. 

Tesame met die basis model moet een van die internasionale erkenne protokolle gebruik word.  Die protokol wat tans die meeste erkenning geniet is die NICHD Protokol (National Institute of Child Health and Human Development).  Ander aanvaarbare protokolle sluit die APSAC riglyn (American Professional Society on Child Abuse) en die RAPCAN protokol in.

Bewys gebaseerde  forensiese onderhoudsvoering bestaan uit spesifieke fases en kern komponente en sal dievolgende elemente inkorporeer:

•        Evaluering van die kind se bevoegdheid

•        Riglyne om kontaminasie van inligting te voorkom

•        Opleiding in vrye narritief en episodiese geheue

•        Semi gestruktureerde onderhoud

•        Transformasie na die onderwerp van besorgdheid

(National Children’s Advocacy Centre. Evidence Based Forensic Interviewing: 2011)

Hierdie praktyk maak van die omvattende en hollistiese asseserings benadering gebruik.  Hierdie model verseker die gebruik van veelvuldige bronne en ‘n multiprofessionele span wat die neutraliteit en objektiewiteit van die ondersoek Verseker.  Hierdie model word gebruik vir dievolgende redes:

 • Ruimte vir multi hipotese

 • Die kind se onderhoud is slegs een bron van inligting

 • ‘n Volledige en uitgebreide kollaterale ondersoek word geloots

 • Hoe meer informasie bekom word, hoe deegliker is die proses

Volgens Faller (2007:6) is daar beduidende verskille tussen ‘n forensiese ondersoek en ‘n normale kliniese assesering. Hy verduidelik dit as volg:  “The forensic interviewer in child sexual abuse cases seeks the facts, that is, what happened, whereas the clinical interviewer is focussed less on the facts and more on how the abuse and related events affected the child. Whereas the forensic professional often follow a structured protocol, the clinical professional is more flexible. The forensic professional will avoid leading questions and other leading methods of data gathering, the clinical professional will employ some techniques that might be considered leading. The forensic professional may specifically admonish the child to talk only about what really happened and will avoid interview strategies that might result in fantasy.”

Die tegnieke in die twee velde verskil ook van mekaar.  Die gestalt en/of projektiewe tegnieke wat in ‘n forensiese ondersoek gebruik word om beweerde misbruik te bepaal word nie deur literatuur ondersteun nie en kan as ongeldig beskou word omdat die empiriese grondslag ontbreek (met die verwysing van die impak van hierdie tegnieke op die geheue en die vatbaarheid van die kind) (Murrie, Martindale & Epstein, 2009)

Tydens ‘n forensiese evaluering vind ‘n forensiese onderhoudsvoering volgens spesifieke protokol plaas om misbruik verwante informasie te fasiliteer.  Geen tegnieke en projeksies word gebruik om informasie in te win of te bevestig nie.  Sommige bewys gebaseerde media kan gebruik word om die kind se onthulling te fasiliteer en om aspekte van die kind se onthulling uit te klaar.  Media verskil van tegnieke tot so ‘n mate dat dit slegs in samewerking met ‘n kind se verbale onthulling van misbruik met die alleenlike doelwit om die onthulling te fasiliteer en uit te klaar.

 

‘n Forensiese evaluering behels dievolgende 3 stappe:

 • Pre-forensiese evaluering: ‘n Holistiese evaluasie van alle areas van die kind se funksionering, sisteme en betekenisvolle persone by wie die kind betrokke is en dien dievolgende doelwitte:

  • Observeer die kind se huidige vlak van funksionering, perseptuele vaardighede en taal

  • Dien as ‘n bevoegdheid assesering van die kind

  • Bied ‘n soliede kennis basis van die kind en sy wereld

  • Evalueer alle sisteme van die kind se betekenisvolle individue as deel van ‘n neutrale objektiewe ondersoek proses

  • Asseseer alle moontlike oorsake vir die gedrags uitvalle

    

 • Forensiese onderhoud: word geskeduleer na afloop van die pre-forensiese ondersoek op grond van die behoefte vir verdere assesering.Enige hoeveelheid sessies van 1- 6 sessies van tussen 45 tot 90 minute per sessie kan geskeduleer word afhangend van die aard van die onthulling en die kind se ouderdom.

 • Kollaterale onderhoude: Vorm deel van die omvattende ondersoek proses en het ons die ouer se skriftelike toestemming hiervoor nodig.

   

  Beroepslui wat forensiese assesering mbt bewerings van seksuele misbruik mag voer:

   

 • ‘n Gerigestreerde maatskaplike werker en of sielkundige of gerigestreerde trauma berader in lyn met die omvang van die praktyk wat in die onderskeie rade (SACSSP EN HPCSA) uiteengesit is en…

  Wat gespesialiseerde opleiding in die veld van seksuele misbruik en meer spesifiek intensiewe opleiding in forensiese assesering van kinders het met…

 • ‘n Minimum van twee jaar ervaring in die veld van forensiese assesering (In die geval waar die individu minder ervaring het, moet hulle op konsultasie basis saam met ‘n meer gevorderde forensiese assessor werk)

   

  Vra wat gevra moet word voordat ‘n afspraak vir ‘n forensiese ondersoek gemaak word

  Afskrif van hul CV

  • ‘n Profesionele individu met die nodige opleiding behoort nie ‘n probleem te he om hul CV beskikbaar te stel nie

  • Kyk uit vir gespesialiseerde opleiding in seksuele misbruik

  • Gespesialiseerde misbruik is nie ‘n een of tweedag opleiding nie maar moet gevul wees met intensiewe opleiding oor weke.

  • Dit moet ‘n teoretiese en praktiese eksamen vergesel om te verseker dat die profesionele individu die informasie geintegreer het en kan dit geintegreerd met ‘n kind in die praktyk toepas.

    

 • Vra volgens watter forensiese model hulle werk

  • Die samevattende asseserings model word aanbeveel

    

 • Vra watter protokol of praktyk riglyne hulle van gebruik maak om die forensiese onderhoud te voer

  • NICHD protocol of APSAC praktyk riglyne word aanbeveel

    

 • Maak seker dat die profesionele individu op geen manier in die verlede betrokke was met die kind of ‘n gesinslid van die die of van die beweerde oortreder nie.

  • Vorige betrokkenheid met enige familielid of die kind lig die besorgdheid oor die praktisyn se objektiwiteit en neutraliteit oor die saak

    

   Antwoorde op hierdie vrae sal u help om te bepaal of die praktisyn die nodige kwalifikasie het en volgens die internasionale standaarde of praktyk werk. 

   (Erkenning & dank aan Dr Louise Aucamp van FACT Netwerk 2015)

    

    

Terug Terug na bo